Kurz Biblie
Úvod

Lekcia 01

Lekcia 02

Lekcia 03

Lekcia 04

Lekcia 05

Lekcia 06

Lekcia 07

Lekcia 08

Lekcia 09

Lekcia 10

Lekcia 11

Lekcia 12

Lekcia 13

Lekcia 14

Lekcia 15

Lekcia 16

Lekcia 17

Lekcia 18

Lekcia 19

Lekcia 20

Lekcia 21

Lekcia 22

Lekcia 23

Lekcia 24

Lekcia 25

Lekcia 26

Lekcia 27

Lekcia 28

22) Čo učí Biblia o Božom súde a o tisícročnom kráľovstve


Pred súdnou porotou stojí mladý muž obvinený z ťažkého zločinu. V priebehu súdneho pojednávania okrem prokurátora a svedkov prevažne hovoria dvaja sudcovia poverení rozdielnymi úlohami.

Žalobca rekonštruuje jednanie a celý zločin páchateľa. Snaží sa však o viac, než len žalovať mladého muža. S psychologickou istotou ukazuje príčiny jeho konania. Tento mladý muž sa stal páchateľom vďaka nesúladu v rodine a zlej výchove. V rozvrátenej rodine ho vlastne nikto nevychovával. Žiaľ, ani učitelia v škole mu nedali dobrý príklad. Keď sa ako dospievajúci radil do spoločnosti, životný smer mu pohotovo ukázala partia mladých alkoholikov, ktorí nepracovali a peniaze si zaopatrovali nečestným spôsobom. Tam, kde chýba správne rodinné zázemie, dobrý príklad a správna motivácia, kde v spoločnosti ako zákony platia len zákazy, dochádza k narušeniu pováh mladých ľudí, ich hodnotového systému a životných cieľov. Žalobca správne odhalil podstatu problému a okrem trestu mladého muža žiadal i nápravu daného stavu.

Slovo dostáva obhajca, nezakrýva negatívne vplyvy, ktoré podstatne ovplyvnili životný smer obžalovaného. Pokúsil sa však ešte o niečo iné. Užasnutej porote a všetkým prísediacim rekonštruuje a líči, ako inakšie by vyzeral život jeho mandanta, keby žil v inom prostredí.

Nakoniec sa porota odobrala na poradu a bol vynesený rozsudok. Nielen nad obžalovaným. Každý rozsudok je vlastne rozsudkom nad rodičmi, nad školou, nad životným partnerom odsúdeného a nad spoločnosťou. Tieto faktory totiž podstatne ovplyvňujú konanie každého jedinca.

Je pozoruhodné, že na svete denne prebiehajú stovky súdnych jednaní. Je nutné odsúdiť zlo a obhájiť zásady ľudskosti. V niektorých prípadoch musí medzinárodné spoločenstvo odsúdiť zvlášť nebezpečných zločincov, diktátorov a teroristov. Ale ktoré dôvody vedú Boha k tomu, že On zvoláva vesmírny tribunál? Vari On ako Boh nepozná všetko? Nemá moc, aby sám potrestal zlo? Aký účel má Boží súd a v akej forme má prebiehať? Kto sa ho má zúčastniť? Čo všetko je v hre?

I. SKUTOČNOSŤ BOŽIEHO SÚDU

Je isté, že vo svete a v ľudskom živote platí a funguje zákon „sejby a žatvy“. Apoštol Pavol píše:

Čo človek seje, to bude bude aj žať.“ (Gal 6,7) Napriek tomu však Boh urobí hlavné rozhodnutie a hodnotenie ľudského života a dá zaslúženú odplatu až na základe svojho súdu. Mnoho ľudí by žilo úplne inak, keby si uvedomili, že raz bude ich život posudzovaný na Božom súde. Žiaľ, ľudia tomu príliš neveria!

Istota Božieho súdu

Celý rad ľudských prísloví hovorí o „Božích mlynoch“, „Božích súdoch“, ktoré určite prídu. Mnohí ľudia však pohŕdavo mávnu rukou: aký Boží súd! To sú len výmysly, strašenie ľudí. Určite nie! Celá Biblia jednoznačne dosvedčuje, že Boží súd príde. Ľudia v starozákonnej dobe obdŕžali len strohé správy prorokov, z ktorých bolo jasné, že v závere ľudských dejín Boh ustanoví spravodlivý súd, na ktorom budú zhodnotené životy všetkých ľudí. Už Abrahám nazýva Boha „Sudcom celej zeme“, ktorý koná podľa práva. (1 Moj 18,25). Žalm 76,10 hovorí o chvíli, keď „povstáva Boh, aby súdil, aby spasil všetkých pokorných zeme.“ a to isté nachádzame v knihe Daniel 7,9.10. Boh prorokom zjavil okamih, keď začne súd v nebi. Boží súd príde. Túto skutočnosť nemôže nič zmeniť (Kaz 11,9; Jn 25,31).

Na iných miestach Biblie sa dozvedáme dôležité detaily o Božom súde: Boží súd ODHALÍ aj tajné skutočnosti ľudských životov: „pretože Boh privedie každý skutok na súd i každú vec skrytú, už či je dobrá či zlá.“ (Kaz 12,14) Svedkovia na Božom súde budú žasnúť nad tým, koľko zla, hriechu a nenávisti bolo utajené v ľudských srdciach. Boží súd POSTIHNE KAŽDÉHO ČLOVEKA.

A či to myslíš, ó, človeče, … že ty ujdeš súdu Božiemu?“ (Rim 2,3)

Pokiaľ niektorí zločinci neboli za svoje zlé skutky potrestaní na svete, Božiemu súdu určite neuniknú! (Kaz 12,13.14; Mat 12,36.37) Ľudia budú súdení za svoje konanie, slová i myšlienky (Mat 12,36.37). Boží súd bude ABSOLUTNE OBJEKTÍVNY A SPRAVODLIVÝ (Žalm 7,18; Jer 9,24) a bude ľudí POSUDZOVAŤ PODĽA NEMENNÉHO BOŽIEHO ZÁKONA.

„... hovorte a tak robte jako takí, ktorí máte byť súdení zákonom slobody.“ (Nezabiješ!... Nescudzoložíš!...) (Jak 2,11.12) Boží súd definitívne a neodvolateľne ROZHODNE O VEČNOM ÚDELE ĽUDÍ - buď na ňom budú ospravedlnení a získajú život večný, alebo bez obhajcu prepadnú a budú odsúdení k večnej záhube (Mat 25, 31-46). Boží súd, to je tak významná udalosť, ktorá sa bezprostredne týka každého človeka, že by sa jej mali maximálne venovať všetky informačné prostriedky na svete. Ľudia sa namiesto toho zaoberajú všetkým menej dôležitým.

VÝZNAM A ÚČEL BOŽIEHO SÚDU

Boží súd nie je len záležitosťou ľudí alebo záležitosťou jeho, ale záležitosťou celého vesmíru, všetkých bytostí. Preto Daniel píše, že keď zasadol Boh na sudcovský trón, stoja okolo neho tisíce a tisíce bytostí (Dan 7,9.10).

Boží súd má byť konečným súdom vo veľkom vesmírnom zápase medzi dobrom a zlom. Po tisícročiach satanovej vzbury, jeho klamu, úskokov a zvodov, bude Boh pred užasnutým vesmírom odhaľovať, či jeho myšlienka „slobody bez Boha“ bola pre vesmír prínosom, alebo stratou. Boží súd má teda za cieľ RAZ PREVŽDY VYRIEŠIŤ PROBLÉM ZÁPASU MEDZI DOBROM A ZLOM. Dobro, láska, Boh, jeho akcia záchrany si získajú obdiv, uznanie a vďačnosť, zatiaľ čo satan so svojimi prívržencami, jeho vzbura, budú zavrhnuté, odmietnuté, hriech bude raz prevždy odsúdený. Nielen ako naivnosť, ale ako najväčší zločin (Zj 20,10-15).

Ďalej Boží súd ospravedlní Boha, očistí jeho zneuctenie pred celým vesmírom, odhalí jeho lásku aj to, ako sa prejavoval voči stratenému človeku. Izaiáš napísal:

Ale Hospodin Zástupov bude vyvýšený v súde, a silný Boh svätý bude posvätený v spravodlivosti“ (Iz 5,16)

Vesmír bude obdivovať jeho krásnu a ušľachtilú povahu, jeho lásku (Jn 3,16; Zj 15,2-4).

Jedným z cieľov nebeského tribunálu je, aby ROZHODOL O VEČNOM OSUDE ĽUDÍ podľa ich voľby. Potvrdí odmenu večného života tým, ktorí uverili v Ježiša Krista a potvrdí stratu večného života u tých, ktorí Božím záchranným opatrením opovrhli (Rim 2,2-9).

Boží súd ODHALÝ ZVODNÝ SATANOV SMER, jeho falošnú slobodu, celý rozsah jeho vzbury a klamu, tragické dôsledky jeho pýchy a závisti. Bude všetkými usvedčený ako najťažší „vojnový zločinec“ všetkých vekov a celého vesmíru (Ján 12,31; Júda 6).

Boží súd ukáže, že podmienky a zákony, ktoré Boh určil k šťastnému životu stvorených bytostí, SÚ DOBRÉ a vyhovujúce, že život v spoločenstve s Bohom je plný, bohatý a perspektívny. Preto bude Boží zákon normou ako pri súde, tak neskôr v živote večnom.

II. DVE FÁZY BOŽIEHO SÚDU

1. Prvá časť – Súd nad veriacimi

Proroctvo z Dan 8,14 určuje, že v r. 1844 začalo v nebi „prvé pojednávanie“ súdu (Dan 7,9.10; Zj 14,6.7). Avšak v tejto fáze Božieho súdu nebudú súdení všetci ľudia. Apoštol Peter upresňuje, že „Lebo je čas, aby sa ZAČAL SÚD OD DOMU BOŽIEHO; ale ak najprv od nás,...“ (1 Petr 4,17)

Výraz „dom Boží“ označuje cirkev, veriacich ľudí (1 Petr 2,5). Teda pri prvej fáze Božieho súdu sú posudzované prípady veriacich ľudí - tých, ktorí v živote počítali s Bohom, ktorí vierou prijali zástupnú obeť Ježiša Krista. Z tohto pohľadu je možné ľudstvo od počiatku až dodnes rozdeliť do dvoch kategórií - podľa toho, aký vzťah zaujali k Bohu.

Najprv boli posudzované prípady ľudí, ktorí dávno zomreli, od Adama a neskôr všetkých, ktorí žili po Kristovi a je veľmi pravdepodobné, že v súčasnosti sa jedná o našich prípadoch. Tento postup má svoju logiku. Skôr, než Kristus príde, aby „oddelil ovce od kozlov“ (Mat 25,31-33), musí byť jasné, kto ku ktorej skupine patrí. Prvý súd má za cieľ vyčleniť spasených, ukázať, že je možné byť zachránený vierou v Ježiša Krista. Ježiš Kristus tu zastáva úlohu obhajcu a prostredníka (1 Ján 2,1; Dan 12,1). Prvá fáza súdu prebieha v čase, keď je ľuďom na svete kázané evanjelium, kedy sa všetci môžu dozvedieť o súde, o skorom príchode Ježiša Krista (Mat 24,14; Zj 14,6). Ľudia zatiaľ môžu prísť ku Kristovi a môžu byť zachránení. Je to však dočasná príležitosť. Akonáhle sa na Božom orloji posunie čas ďalej, Kristus ukončí veľkňazskú službu, Boh uzavrie posledný prípad a Kristus príde druhýkrát na zem (Dan 7,13; Zj 14,14-16). Veriaci ľudia - mŕtvi budú vzkriesení, živí premenení (1 Tes 4,16.17) - odídu s Kristom do neba. Dočasne. Ešte nebude koniec, ale začne obdobie 1000 rokov, počas ktorého prebieha SÚD NAD PÔVODCOM A OBHAJCOM HRIECHU.

2. Druhá časť - súd nad pôvodcom a obhajcom hriechu

Spravodlivosť žiada, aby boli odhalené, odsúdené a potrestané všetky hriechy, zločiny a krivdy, ktoré boli na svete aj vo vesmíre spáchané. K tomuto účelu bude slúžiť druhá fáza súdu - tisícročné kráľovstvo. 20. kapitola knihy Zjavenie podáva najobsiahlejšiu správu o tisícročnom období ktoré sa tiež nazýva milénium. Počas milénia budú všetci vykúpení s Kristom v nebi (Ján 14,3; 1 Tes 4,17; Zj 20,4b) a budú svedkami pri druhej fáze Božieho súdu (1 Kor 6,2.3; Zj 20,4). Za ten čas bude naša zem opustená, mŕtva, ako hovorí množstvo starozákonných proroctiev (Iz 13, 9.10; 24,1-6; Jer 4,23-29; Jer 25,30-38; Zach 14, 6-8 ). Stav spustošenej zeme spolu so záznamami o všetkých hriechoch a zločinoch budú podkladom k súdu. Tajné zločiny budú zverejnené. Budú to hrôzyplné rekonštrukcie.

Tento súd preukáže oprávnenosť Božieho rozsudku večnej smrti nad všetkými, ktorí sa pripojili na stranu satana, Božieho nepriateľa. Oni nemôžu vojsť do novej zeme bez hriechu, pretože odmietli Božiu ponuku spasenia. Každý, kto nestojí na Božej strane, stavia sa na stranu satana (Mat 12,30). Pre týchto ľudí už nebude šanca, pretože na tomto súde už nebude obhajca. Pokiaľ ľudia premárnia príležitosť záchrany pred druhým príchodom Ježiša Krista, žiadna ďalšia už nebude! Duch Svätý už nikoho nepovedie k pokániu, ani čas už nebude. Tisícročný súd ukáže, že Boh pre neveriacich ľudí už nemohol nič viac urobiť. Po ukončení tisícročného súdu budú vzkriesení všetci bezbožní, aby vypočuli rozsudok a prijali ortieľ (Zj 20,7-15).

3. REKONŠTRUKCIA PODSTATNÝCH UDALOTÍ ZÁVERU

ako nám ich približuje Božie slovo. Budú sa odohrávať v troch časových úsekoch:

A. UDALOSTI SÚVISIACE S 2. PRÍCHODOM KRISTA

B. UDALOSTI SÚVISIACE S TISÍCROČÍM

C. ZÁVER TISÍCROČIA A NOVÝ ZAČIATOK

Asi v takomto poradí sa budú odohrávať udalosti záveru veľkého boja medzi Bohom a satanom, medzi dobrom a zlom, vierou a neverou, láskou a nenávisťou. Všetci ľudia budú do tohto víru udalostí zapojení. Všetkých sa to týka. Každý sa musí rozhodnúť, na ktorej strane chce stáť. K tomuto rozhodnutiu však musí dôjsť ešte pred odstúpením Ducha Božieho zo zeme, skôr než Kristus ukončí príhovornú službu v nebesiach na súde.

V čase, keď apoštoli po odchode Pána Ježiša z našej krajiny začali kázať záchranné posolstvo všetkým národom (Sk 9,15), Boh ich vybavil zvláštnou mocou svojho Ducha (Sk 1,8; 2,37.38). Duch Svätý viedol ľudí k rozhodnutiu, pôsobil mocne na ľudské srdcia. Duch Svätý viedol cirkev v evanjelizačnej práci, Duch Svätý takto pôsobí dodnes, avšak žiaľ, že mu ľudia ani cirkev v minulosti nedávali dosť priestoru na pôsobenie. To bol jeden z dôvodov, prečo cirkev tak zdegenerovalo.

Biblia však učí, že pred ukončením dejín sveta, „doby konca“, bude Duch Boží znova pôsobiť rovnako mocne ako na začiatku. (Pozri Joel 2. kap.) Bude to v čase, keď sa bude uzatvárať tá veľká dráma vekov, kedy bude dobiehať Boží súd. Táto doba je dnes tu. Doteraz Boží Duch ešte pôsobí na ľudské srdcia. Otázka však znie: Ako dlho to ešte bude trvať. Biblia nám jasne hovorí, že nastane doba, kedy Boží Duch bude z našej zeme vzatý a potom nastane zúfalá doba. Ľudia už nebudú môcť nájsť Boha ani získať spasenie, pretože prepásli dobu vhodnú k záchrane. (Pozri Amos 8,11-13; Mat 25,1-13; Zj 22,11)

Preto bude dobré si ešte zreteľne odlíšiť obe fázy Božieho súdu a ich obsadenie a ich pôsobnosť.

PREDADVENTNÝ SÚD TISICROČNÝ SÚD
1. Začiatok v r. 1844 – pror. 2300 rokov (Dan 7,10; 8,14; Zj 14,6.7) po 2. príchode Krista (Zj 20,4;l Kor 6,2.3)
2. Trvanie do 2. príchodu Krista (Zj 14,7.14-16) 1000 rokov (Zj 20,4)
3. Týka sa živých a mŕtvych veriacich (1 Petr 4,5.17) živých a mŕtvych bezbožných (Zj 20,12; 1 Kor 6,2.3)
4. Sudca Boh Otec (Dan 7,9.10; Žalm 50,6) Otec so synom spolu (2 Kor 5,10)
5. Obhajca Kristus (Žid 4,14-16; Dan 12,1; 1 Ján 2,1) žiadny obhajca (1 Pet 4,17b.18)
6. Svedkovia anjeli (Dan 7,9.10) vykúpení (1 Kor 6, 2.3; Zj 20,4)
7. Obžalovaní súdení zo záznamov (Dan 7,10) súdení zo záznamov (Zj 20,12a)
8. Možnosť záchrany vierou v Ježiša Krista (Ján 5,24; Zj 13,8) druhá možnosť nebude (Zj 20,15; Rím 2,5.6.8.9)

Boh nám odhalil budúce udalosti preto, aby sme DNES využili čas a pripravili sa na ne. Istý pohľad do budúcnosti sa stáva dobrým podkladom pre správne rozhodnutie v súčasnosti. Vyjadrime Bohu svoju vďačnosť za spasenie tým, že sa pre neho plne rozhodneme a prijmeme Pána Ježiša ako svojho obhajcu, dokiaľ je ešte čas.


Študijné otázky

1. Čo hovorí Biblia o istote Božieho súdu? Sk 24,25

2. Aký účel má mať Boží súdny tribunál pred celým vesmírom? Iz 5,16;Mat 25,31-32

3. Koho sa týka predadventný súd? 1 Petr 4,17

4. Akú dôležitú úlohu od r. 1844 plní Kristus pri predadventnom súde? 1 Ján 2,1

5. Kedy začne prebiehať a koho sa bude týkať druhá časť Božieho súdu? 1 Kor 6,2-3; Zj 20,4

6. V akom približnom poradí sa majú odohrávať záverečné udalosti pozemských dejín?

7. Ktoré udalosti sa budú odohrávať počas tisícročného obdobia? Zj 20

8. Prečo je také potrebné prijať Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa už dnes?

9. Je počas tisícročia ľuďom daná ešte druhá možnosť?

10. Čo znamená výraz, že satan bude „zviazaný“ na tisíc rokov?

11. V akom stave bude naša zem počas 1000 rokov?

(C) Sion plus n.o.
Dátum vytvorenia stránky 15. 8. 2016
Autor kurzu Biblie: PhDr. Josef Hrdinka, Ph.D.