Kurz Biblie
Úvod

Lekcia 01

Lekcia 02

Lekcia 03

Lekcia 04

Lekcia 05

Lekcia 06

Lekcia 07

Lekcia 08

Lekcia 09

Lekcia 10

Lekcia 11

Lekcia 12

Lekcia 13

Lekcia 14

Lekcia 15

Lekcia 16

Lekcia 17

Lekcia 18

Lekcia 19

Lekcia 20

Lekcia 21

Lekcia 22

Lekcia 23

Lekcia 24

Lekcia 25

Lekcia 26

Lekcia 27

Lekcia 28

26) Boh radí človeku, ako žiť zdravšie a dlhšie


Jedným z najčastejšie vyslovovaných prianí, ktoré si ľudia pri rôznych príležitostiach vyslovujú, je prianie životnej pohody a pevného zdravia. Ak je zdravie narušené a na človeka doliehajú tiene choroby, potom sa nedokáže plne tešiť zo žiadnej inej hodnoty v živote. Zdravie dostávame ako vklad do života zadarmo, a možno preto si ho tak málo vážime! Spravidla si ľudia zdravie začínajú vážiť až vtedy keď ho stratia, žiaľ mnohokrát už býva neskoro. Zdravie je skutočný poklad a udržať si dobré zdravie vyžaduje nemalé úsilie.

Čo je to zdravie? Definícia Svetovej zdravotnej organizácie hovorí: „Zdravie je stav celkového blaha telesného, duševného a sociálneho, nespočíva teda len na stave bez nemocí a neduhov.“ Zdravie nezahŕňa iba telo, ale týka sa aj mysle a srdca človeka. Ľudia môžu byť fyzicky zdraví, pokiaľ však majú nejako narušenú myseľ, sú veľmi vážne chorí. Zdravie je ideál pre človeka. Je tento ideál nedosiahnuteľný?

Napriek veľkému rozmachu lekárskeho poznania trpí veľká časť ľudstva najrôznejšími chorobami a väčšina obyvateľov našej planéty zomiera predčasne. Stovky miliónov ľudí tretieho sveta trpia podvýživou z nedostatku potravy, nemajú dosť čistej vody a to oslabuje odolnosť ich organizmu voči chorobám. V priemyselne rozvinutých krajinách naopak zdravie narušuje nadbytok. Na ľudské zdravie negatívne pôsobí narušené životné prostredie, nezdravá výživa, nadváha a zbytočne požívanie škodlivín ako fajčenie, alkohol a drogy.

Zdravie je teda výsledkom súčinnosti mnohých rôznych faktorov, z ktorých niektoré môžeme ovplyvniť a iné nie. Ani dokonalá zdravotná starostlivosť a účinné lieky nemôžu nahradiť škody, ktoré si svojvoľne spôsobujeme nezdravou životosprávou, depresiami z nadmerného životného tempa a nesprávnym životným štýlom.

Preto je nutné dôkladne sa zaoberať týmito otázkami a zodpovedne hľadať tie najlepšie návody pre upevnenie vlastného zdravia. Je zvláštne, že Biblia nám aj v tejto dôležitej oblasti poskytuje mnoho veľmi cenných základných rád. Boh do nej nechal zaznamenať všetko, čo je pre nás dôležité. Otázka štýlu ľudského života, otázka zdravia podmieňuje naše šťastie, životnú pohodu a tiež úspešnosť v živote. Boh si želá, aby sme boli spokojní a šťastní, a preto nám dal návod, ako máme o zdravie tela a ducha správne dbať. Rovnako ako výrobca zložitého a výkonného zariadenia poskytuje užívateľovi podrobný návod na používanie a pokyny na údržbu, urobil to aj Boh. Ľudský organizmus je však ďaleko zložitejší než akýkoľvek výtvor človeka.

Keď si prečítame správy v evanjeliách, zisťujeme, že Ježiš Kristus viac ako polovicu svojho času venoval uzdravovaniu ľudí (Mat 9,35.36; Sk 10,38). Boh najlepšie vie, že skutočnou príčinou všetkých chorôb je hriech, ktorý narušil ľudskú povahu i fyzické zdravie. Kristus odhalil, že pôvodcom všetkých zlých vecí je „diabol“, ktorého nazval „zlodejom“, pretože prišiel človeka „okradnúť, zabíjať a spôsobiť skazu“ (Ján 10,10). Boží Syn však prišiel človeka obratého o zdravie, šťastie a nádej zase pozdvihnúť. Prišiel, aby v nás všestranne obnovil Boží obraz. Chce nám vrátiť duchovné i telesné zdravie. A k tomu nám v Biblii poskytuje dostatok vierohodných správ (Ján 10,10b).

I. PREČO JE POTREBNÉ STARAŤ SA O VLASTNÉ ZDRAVIE?

A. Biblia uvádza niekoľko dôležitých bodov

1. Boh si želá, aby sme boli šťastní.

Vhodne to vystihol Ján v 3 Ján 2: „Prajem ti, aby si vo všetkom prospieval a bol zdravý, ako prospieva tvoja duša.“ Boh na počiatku poskytol ľuďom všetky podmienky k šťastiu. Hriech síce toto Božie želanie narušil, ale nezmaril. Z celej Biblie vysvitá, že Bohu ide stále o ľudské šťastie. (Ján 10,10; Iz 58,6-11; Prísl 14,30; 17,22) Aby nám vrátil radosť zo života, dáva nám Boh konkrétne rady ohľadom prevencie a zdravého spôsobu života.

2. Boh si želá, aby sme boli maximálne výkonní a úspešní.

Jer 17,14 píše: „Uzdrav ma, Hospodine a budem uzdravený.“ Len Bohom duchovne a telesne uzdravení jedinci môžu úspešne pomáhať iným a sú oveľa výkonnejší. Zvlášť v službe pre Boha. Boh v starozákonnej dobe vyžadoval, aby kňazi boli zdraví. V novozákonnej dobe sú všetci veriaci „kňazmi“ (2 Petr 2,9), preto by mali dbať na svoje zdravie.

3. Zdravie veriacich potvrdzuje pravosť ich učenia.

Keď si Boh vyvolil izraelský národ za vzorový ľud, dal mu okrem iného i mnoho zdravotných pokynov. Nielen učenie o Bohu, ale aj praktický život, šťastie, medziľudské vzťahy, zdravie ľudí - to všetko malo dokazovať, že Izraeliti veria pravému Bohu a žijú podľa najlepších zásad. Preto Mojžiš napísal: „Ak budeš naozaj poslúchať Hospodina ... a počúvať jeho prikázania a dbať na všetky jeho nariadenia, nepostihne ťa žiadna choroba, ktorá postihla Egypt. Lebo ja som Hospodin, ktorý ťa uzdravujem.“ (2 Moj 15,26) Nikto nedokáže podať presvedčivejšie dôkazy o pravdivosti svojej viery ako ten, komu viera pomáha v praktickom živote.

4. Sme kúpení za vysokú cenu, nie sme sami svoji.

Apoštol Pavol napísal: „Alebo neviete, že vaše telo je chrám Ducha Svätého, ktorý je vo vás ...? Neviete, že preto už nepatríte sebe? Boli ste predsa kúpení za vysokú cenu. Nech teda vaše telo pôsobí Bohu česť!“ (1 Kor 6,19.20) Sme vykúpení, sme Božím vlastníctvom, naše telo je miestom, kde prebýva Duch Svätý, a preto i z tohto dôvodu dbajme o zdravie svojho tela a ducha.

B. Starostlivosť o zdravie sa vypláca

Keď spojíme vlastné úsilie a poslušnosť Božích pokynov s Božím požehnaním, určite sa dostavia výsledky (2 Moj 23,25). Dnešná lekárska veda dokazuje svoje tvrdenia dôkladnými výskumami a štatistickými údajmi. Vedci sa zameriavajú na skúmanie a porovnávanie rôznych skupín obyvateľov, ktorí sa k otázke životosprávy stavajú rôzne. Pri jednom výskume v USA sa porovnávala skupina adventistov s. d. s ostatnou populáciou v Kalifornii. Aké boli výsledky? Citujem z knihy Na čo ľudia umierajú, ktorú napísal expert v oblasti výživy v OSN, Erik P. Eckholm: „Naproti tomu nepodrýva rakovina a srdcové choroby zdravie príslušníkov cirkvi ASD v takej miere ako zdravie ostatných Američanov. Jedia bezmäsité jedlá, málo tučné jedlá, nepijú alkohol a nefajčia.“ (Praha 1981, str. 17) Adventisti sa dožívajú až o 7 rokov vyššieho veku, pretože berú rady Biblie ohľadom zdravia vážne.

II. BOŽIE RADY OHĽADNE ZDRAVEJ A ŠKODLIVEJ STRAVY

Je dôležité ako sa stravujeme, čo jeme a pijeme? Môže to podstatne ovplyvniť naše zdravie? Až donedávna sa tejto otázke venovalo len málo pozornosti. A predsa Biblia píše: „Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu.“ (1 Kor 10,31) Moderné vedecké výskumy plne rehabilitujú všetky biblické pokyny týkajúce sa stravy.

A. OBLASŤ JEDLA

1. Bohom odporúčané jedlo na začiatku.

Z biblickej správy o stvorení človeka zisťujeme, že Boh ľuďom odporučil tú najzdravšiu stravu. „Boh tiež povedal: Hľa, dal som vám na celej zemi každú bylinu nesúce semená i každý strom, na ktorom rastú plody so semenami. TO BUDETE MAŤ ZA POKRM.“ (1 Moj 1,29) Boh prispôsobil ľudský organizmus pre príjem rastlinnej stravy, a preto dal ľuďom uvedené pokyny. Prví ľudia mali jesť zeleninu, ovocie, obilniny a orechy. Táto strava, ak je dostatočne vyvážená a pestrá, je tou najzdravšou a dostačujúcou stravou. Obsahuje všetky látky potrebné k rastu, výkonnosti organizmu, k prevencii a udržaniu dobrého stavu tela i ducha.

Je pozoruhodné, že ľudia, ktorí jedli výlučne vegetariánsku stravu, sa dožívali pre nás nepochopiteľne vysokého veku. Adam sa podľa Biblie dožil 930 rokov. 1 Moj 5. kapitola ukazuje na to, že kým ľudia nezačali konzumovať mäsitú stravu, dožívali sa stoviek rokov, a to v pomerne plnej sile.

2. Dôsledky prechodu k mäsitej strave.

Keď Boh dával Noemovi pokyny, aby do archy uviedol jednotlivé zvieratá a zachránil ich pri potope, rozdelil zvieratá na „čisté“ a „nečisté“.„Čistých“ mal vziať do archy po siedmich pároch (1 Moj 7,2), zatiaľ čo „nečistých“ len po jednom páre. Čo znamenalo toto rozdelenie? To nám objasňuje Biblia ďalej. Akonáhle Noe so svojou rodinou vystúpil z archy, všetko na zemi bolo pusté a oni nemali čo jesť. Preto (na prechodný čas) Boh ľuďom dovoľuje jesť mäso (niektorých) zvierat. Tých čistých bolo dostatok. Boh vedel, že ich ľudia budú po potope potrebovať k jedlu. Preto im dáva pokyn: „Všetko, čo je živé, bude vám za pokrm, ako som vám dal aj zelenú bylinu.“ (1 Moj 9,3) Tak ako ľudia v raji nejedli všetky rastliny, nemali jesť všetky druhy mäsa.

Je však pozoruhodné, že Noe, ktorý celý život nejedol mäso, bol posledným dlhovekým človekom. Dožil sa 950 rokov (1 Moj 9,29). Vek ľudí vďaka degenerácii, hriechu a mäsitej strave začal rapídne klesať. (1 Moj 11,10-31) Žiaľ, že chuť ľudí bola a dodnes zostáva vášňou, ktorej ľudia obetujú aj svoje zdravie, životné šťastie a dĺžku života! V 1 Ján 2,16 čítame: „Veď všetko, čo je vo svete: žiadosť tela, žiadosť očí a honosný spôsob života, je nie z Otca, ale zo sveta.“ Otroctvo chuti zahubilo oveľa viac ľudí ako všetky vojny!

3. Konkrétne Božie odporúčania dané Izraelovi. Akonáhle Boh vyviedol izraelský národ z Egypta, musel mu konkrétne pripomenúť všetky dôležité pokyny pre život. Preto im na hore Sinaj vydal Desatoro napísané vlastným prstom. Preto ich postupne učil zásadám vzájomného spolužitia. Keďže v Egypte zabudli aj na zásady zdravého spôsobu života a stravovania, vydal im detailné odporúčania, ktoré druhy zvierat sú na požívanie, a ktoré sú nezdravé, nepožívateľné. Je to ako s rastlinami. Niektoré sú jedlé, niektoré nechutné a mnoho priamo jedovatých. Môžeš jesť mäso všetkých živočíchov, ale druhy, ktoré Boh neodporučil sú pre ľudské zdravie škodlivé.

Božie konkrétne rozdelenie nachádzame v 3 Moj 11. kap. V konkrétnom výpočte Boh delí živočíchy do niekoľkých skupín.

Od v. 1-8 hovorí o zvieratách. Zvieratá, ktoré Boh odporúča jesť (v mimoriadnych okolnostiach), musia mať rozdvojené kopytá a musia prežúvať. Ak nespĺňajú obe tieto podmienky, v záujme človeka je nekonzumovať ich. To sa týka zvlášť mäsa bravčového, králika a zajaca. Možno, že si kladieme otázku prečo. Uvediem niekoľko dôvodov: Bravčové mäso je príliš tučné, zvyšuje hladinu cholesterolu a v tuku je uchovávaných mnoho škodlivín, ktoré sa do neho vylučujú z organizmu zvieraťa. Ošípané na človeka prenášajú trichinózu. Tieto organizmy nezničí ani spoľahlivá tepelná úprava mäsa. Na človeka sa prenáša aj iné ochorenie - toxoplazmóza, a to nielen priamym stykom so zvieratami, ale zvlášť požívaním polosurového mäsa (bifteky). Králiky zase prenášajú chorobu tularémiu. V záujme vlastného zdravia je dobré Boha poslúchať aj v tejto otázke, zvlášť keď ju Boh zdôrazňuje aj v Iz 66,17 vo vzťahu ku kráľovstvu!

V tejto súvislosti je pozoruhodný záver 11. kapitoly. Boh sám hovorí: „Nepoškvrňujte sa... Ja som Hospodin, váš Boh. Posväťte sa a buďte svätí, lebo ja som svätý.“ (3 Moj 11,43.44) Keď si na základe Nového zákona uvedomíme, že „naše telo je chrámom Ducha“, potom je nám jasné, že by sme ho nemali znečisťovať ničím, čo Boh neodporučil.

4. Dovolil Boh neskôr jesť ľuďom všetko?

Táto otázka sa úzko dotýka celého Božieho zákona. Sú totiž niektorí ľudia, ktorí tvrdia, že Kristus svojou smrťou zrušil aj Desatoro. Hovoria, že v čase milosti už nie sme pod zákonom a záleží len na viere človeka. Zabúdajú však na to, že sám Kristus vyhlásil: „Neprišiel som zrušiť zákon.“ (Mat 5,17.10) Toto sa netýka len Desatora, ale všetkých zákonov, ktoré Boh dal pre dobro človeka.

Zdravotné zákony boli ľuďom dané vtedy keď aj princípy Desatora - hneď v raji. V tom čase neexistoval ešte písaný záznam, ľudia si svoje poznatky a skúsenosti odovzdávali ústne. To však neznamená, že by neexistovali. Mravný zákon rovnako ako zdravotné princípy boli písomnou formou zachytené oveľa neskôr, až v dobe Mojžišovej. A preto nemohli mať len dočasnú platnosť. Organizmus dnešného človeka je predsa rovnaký, ako bol organizmus prvých ľudí. Čo škodilo im, neskôr Židom, ľuďom v dobe Ježiša Krista, to isté škodí aj nám. Je preto naivné domnievať sa, že by Boh zákony týkajúce sa zdravia zrušil.

Niektorí ľudia uvádzajú na obhajobu tohto tvrdenia niekoľko nepochopených textov z Biblie. Uveďme si niektoré z nich:

V apoštolskej cirkvi niektorí ľudia dávali vonkajšie prejavy kresťanstva - jedlo, obrady, dodržiavanie vonkajších prejavov nad náboženstvo srdca a vzťahu ku Kristovi. Tento problém sa vyskytuje až dodnes. Niektorí ľudia robia napr. náboženstvo z vegetariánstva a tvrdia, že len oni budú spasení. Pavol tu a na ďalších miestach nerieši už jasne vyriešenú otázku čistého a nečistého mäsa, ale otázku nezdravého záslužníctva! (1 Tim 4,4; Žid 13,9.10; Tit 1,15) Otázka starostlivosti o vlastné zdravie je veľmi dôležitá, súvisí s naším zdravím, životným šťastím, s úspešnosťou v živote, ale rozhodne ju nemožno klásť do jednej roviny s vierou, ktorá nás vedie k spaseniu. Je dôležité, aby sme sa v živote riadili Božími pokynmi ohľadne zdravia, nemáme jesť nedoporučené mäso, ale nestavajme napr. otázku vegetariánstva ako podmienku spasenia! Ten, kto svojvoľne porušuje zdravotné zákony, ktoré vydal Boh, bude rovnako stratený ako ten, kto sa viac venoval strave než Bohu a blížnym.

5. Boží ideál.

V čase konca bude podľa Písma svet veľmi narušený a znehodnotený (Iz 24,1-5). Vedci dokázali, že škodliviny sa kumulujú v potravinovom reťazci, a pokiaľ ľudia jedia zvieratá, ktoré v sebe nahromadili veľké množstvo škodlivín, prijímajú ho v mäse, a preto sú chorí. Boh nám dnes dáva pokyny, aby sme sa vrátili k prostej rajskej vegetariánskej strave. A to je tiež v súlade s poslednými vedeckými výskumami a odporučeniami. Boh nás v dobe narušenej prírody vedie znovu k svojmu pôvodnému ideálu. V Božom kráľovstve budú ľudia znovu požívať tú najzdravšiu rastlinnú stravu (Zj 22,2).

B. OSTATNÉ ZDRAVIU ŠKODLIVÉ VECI

Najväčšou metlou ľudstva, ktorá v dejinách napáchala nedozerné škody, je alkohol.

Keď sledujeme otázku alkoholu v Biblii, potom vidíme jeho negatívne následky. Biblia sa zmieňuje o konaní ľudí, ktorí pili alkohol a potom niesli trpké následky. Prvá zmienka je v súvislosti s rodinou Noema v 1 Moj 9,21-25. Následkom bola neúcta k rodičom a trest syna. Opilosť uviedla Lota do krvismilstva (1 Moj 19,31n). Kráľ Balsazár v Babylone pil so svojimi dvoranmi víno a potom zneuctili živého Boha (Dan 5). Ľudia v biblických dobách pili víno, avšak z celého kontextu Biblie vysvitá, že Boh tento druh nápoja neodporúča, pretože zbavuje človeka základných ľudských vlastností.

Kňazi v Izraeli mali zákaz požívať alkohol, keď prichádzali slúžiť do chrámu (3 Moj 10,9).Keď niekto urobil Bohu nazarejský sľub, nepil víno. Boh v dejinách viedol ľudí k postupnému poznaniu, že alkohol je škodlivý a človek by ho z mnohých dôvodov nemal piť.

Najobsiahlejšie pojednanie o škodlivosti alkoholu nachádzame v knihe Príslovia 23,29-35. Ukazuje na niekoľko skutočností:

Človek sa proti svojej vôli stáva otrokom tohto zlozvyku! Nakoniec potrebuje liečenie, ale škody v rodine, na vlastnom tele a vo vzťahoch k druhým často už nemôže napraviť! Dnes máme k dispozícii veľa serióznych výskumov, štatistík a literatúry, ktorá dokazuje nesmiernu škodlivosť alkoholu. Uvediem len krátky citát z uvedenej knihy Na čo ľudia umierajú: „Alkohol a tabak sú spoločnými pôvodcami 3/4 všetkých rakovinových ochorení mužov v USA.“ (str. 17).

Podobne škodlivé sú však aj ostatné drogy - a to nielen skutočné drogy ako LSD, marihuana, ópium, či drogy vyrábané z liekov. Veriaci človek by nemal svoje telo ničiť ani fajčením, požívaním kávy, čajov, ktoré obsahujú teín a ďalších nezdravých vecí. Boh nám dal najvzácnejší dar - a to je náš život. Pozoruje nás, ako si ho vážime a večný život bude môcť dať iba tým, ktorí si tento najcennejší dar skutočne vážili. Ak sme niektorou z uvedených vášní zotročení, prosme Boha o silu k vyslobodeniu. Čítajme texty ako Rim 1,16.17; Fil 2,13; 4,13; Ján 15,5; 14,14.

III. BOH NÁS VEDIE K SPRÁVNEMU ŽIVOTNÉMU ŠTÝLU

Pavol veriacim do Ríma napísal vzácnu radu - Rim 12,1.2. Kresťan má žiť plným, vyváženým a radostným životom. Náš život má byť striedmy. Čo to znamená? Je to umenie vyvážiť prácu a odpočinok, službu a zábavu, miernosť v jedle a v pití. Veriaci človek sa nemá prispôsobovať svetu (Rim 12,2). V čom? V spôsobe rekreácie, zábavy, v tom, čo počúva za hudbu, na čo sa díva (Iz 33,14.15). Položme si vždy otázku: Ako by sa v tejto situácii správal Kristus? Robil by to?

V poslednej dobe sa veľa hovorí o vyváženom a zdravom spôsobe života. V angličtine sa mu hovorí NEW START - kde každé písmeno znamená niečo dôležité pre zdravie. NEW START znamená NOVÝ ZAČIATOK. Začnime s Bohom nový začiatok a snažme sa do života uviesť aj nasledujúce rady:

N - (Nutrition) - správna a vyvážená strava

E - (Exercise) - dostatok pohybu

W - (Watter) - pime dostatok čistej vody


S - (Sunshine) - využívajme slnečné svetlo (mierne)

T - (Temperance) - striedmosť

A - (Air) - správne dýchajme čistý vzduch

R - (Rest) - dostatok odpočinku a rekreácie

T - (Trus in God) dôvera v Boha


Študijné otázky

1. Čo je to zdravie?

2. Ktoré príčiny chorôb poznáme? Koľko chorôb prichádza nezavinením a koľko si ľudia zavinia nesprávnym spôsobom života?

3. Prečo sa máme podľa Biblie starať o zdravie? 3. Ján 2

4. Akým dôležitým faktorom pre upevnenie zdravia je strava? Čo o tom hovorí Biblia a čo veda? 1. Kor 10, 31

5. Akú stravu dal Boh ľuďom na počiatku? 1.Moj 1,29 Ako súvisela s dĺžkou života?

6. Čo viedlo Boha k tomu, že ľuďom dovolil jesť mäso? Aké rozdelenie pri tom urobil?

7. Ktoré druhy zvierat Boh ľuďom umožnil jesť a ktoré druhy nedoporučil? 3. Moj 11

8. Platí toto biblické rozdelenie dodnes? Prečo?

9. Aký postoj zaujíma Biblia k alkoholu a ostatným škodlivým veciam?

10. Ktoré ďalšie rady k zdravému životu nám poskytuje Boh? Čo k tomu hovorí moderná lekárska veda?

(C) Sion plus n.o.
Dátum vytvorenia stránky 15. 8. 2016
Autor kurzu Biblie: PhDr. Josef Hrdinka, Ph.D.